Herb Polski

Integracja w naszym przedszkolu oznacza:

-wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, nabywanie kompetencji społecznych w ramach życia grupowego, wzajemną inspirację, akceptację i pomoc, budowanie relacji i więzi, tolerancję i otwartość.

-stwarzanie przyjaznych i bezpiecznych warunków do najpełniejszego rozwijania potencjału każdego dziecka, podążanie za potrzebami dzieci, kształtowanie umiejętności określania swoich potrzeb oraz zauważania potrzeb drugiego człowieka.

-tworzenie wspierającego, pełnego tolerancji środowiska, które aktywizuje rodziców i dzieci do wzajemnej pomocy, bycia razem oraz budowania więzi między dziećmi i rodzinami.

 

W naszym przedszkolu jest pięć grup mieszanych wiekowo. Wszystkie mają charakter integracyjny. Każda liczy około 20 dzieci i w każdej grupie pięcioro z nich posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W grupie pracuje trzech nauczycieli oraz pomoc. Jeden z nich zatrudniony jest jako nauczyciel wspierający do dzieci niepełnosprawnych. Dwóch nauczycieli równocześnie pracuje przez 4 lub 5 godzin dziennie.

W przedszkolu pracują również specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta i terapeuta SI, muzykoterapeuta oraz pedagodzy specjalni. Dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są indywidualną opieką specjalistów.

Organizujemy również dodatkowe zajęcia grupowe, które biorą pod uwagę potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Są to muzyka, gimnastyka, angielski. Prowadzimy, w miarę potrzeb i możliwości, zajęcia w małych grupkach (np. TUS, zajęcia edukacyjne „kolorowa zerówka”).

Pozostajemy w ścisłym kontakcie z rodzicami dzieci. Podczas zebrań grupowych staramy się tworzyć atmosferę dialogu. Ważne dla nas są spotkania z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, podczas których przedstawiamy nasze propozycje wspierania rozwoju dziecka oraz prowadzonych terapii. Uważnie słuchamy rodziców, bo wiemy, że to Oni są najbliższymi osobami dziecka.

Skip to content