Herb Polski

Integracja w naszym przedszkolu oznacza:

  • Wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, nabywanie kompetencji społecznych w ramach życia grupowego, wzajemną inspirację, akceptację i pomoc, budowanie relacji i więzi, tolerancję i otwartość.
  • Stwarzanie przyjaznych i bezpiecznych warunków do najpełniejszego rozwijania potencjału każdego dziecka, podążanie za potrzebami dzieci, kształtowanie umiejętności określania swoich potrzeb oraz zauważania potrzeb drugiego człowieka.
  • Tworzenie wspierającego, pełnego tolerancji środowiska, które aktywizuje rodziców i dzieci do wzajemnej pomocy, bycia razem oraz budowania więzi między dziećmi i rodzinami.

 

W naszym przedszkolu jest pięć grup różnowiekowych. Wszystkie mają charakter integracyjny. Każda grupa liczy 20 dzieci, z których pięcioro posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W grupie pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz osoba na stanowisku pomoc nauczyciela. Dodatkowo zatrudniony jest na 4 godziny dziennie pedagog wspierający ze względu na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.

W przedszkolu pracują specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, muzykoterapeuta oraz terapeuta pedagogiczny. Dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są indywidualną opieką specjalistów.

Staramy się, aby dodatkowe zajęcia grupowe, takie jak muzyka, gimnastyka, angielski, były prowadzone w sposób pozwalający na pełen udział dzieci z niepełnosprawnością.

Prowadzimy także, w miarę potrzeb i możliwości, zajęcia terapeutyczne w małych grupkach (np. TUS-y, zajęcia edukacyjne „kolorowa zerówka”).

Pozostajemy w ścisłym kontakcie z rodzicami dzieci. Podczas zebrań grupowych staramy się tworzyć atmosferę dialogu. Z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozmawiamy indywidualnie, omawiając potrzeby i sukcesy rozwojowe ich dzieci. Chcemy uważnie słuchać rodziców, bo wiemy, że to Oni są najbliższymi osobami dla dziecka.

Skip to content