Herb Polski

Przedszkole Integracyjne Nr 247 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Integracyjnego Nr 247 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 247.
 • E-mail: p247@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 832 84 08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 247
 • Adres: Adres: ul. Bieniewicka 32, 01-632 Warszawa
 • E-mail: p247@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 832 84 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Przedszkola Integracyjnego nr 247 – ul. Bieniewicka 32

 

Przedszkole znajduje się w odległości:

– około 80 metrów od przystanku ZTM – Metro Marymont 06 >> Hłaski,
Metro Marymont 07>> Słowackiego

linia autobusowa: 121

 

– około 150 metrów od przystanku ZTM – Metro Marymont 03>>Krasińskiego,
Metro Marymont 04>> Park Kaskada,

linia tramwajowa: 1, 4, 17, 27, 41

W rozkładzie jazdy autobusów, tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

– około 150 metrów do wejścia do stacji Metro Marymont (dźwig, winda).

Dostępność wejścia

Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia. Główne – ogólnodostępne, znajduje się od strony Parku Kaskada, ul. Bieniewicka 32. Aby dostać się do budynku trzeba przejść/wjechać przez furtkę otwieraną ręcznie (jest zamontowana blokada elektroniczna), przy furtce znajduje się na odpowiedniej wysokości dzwonek.  Następnie po ok. 5 metrach znajdują się szerokie drzwi wejściowe z wiatrołapem. Pierwsze drzwi otwierane ręcznie. Przy drugich (z blokadą elektroniczną) znajduje się dzwonek. Wejście główne jest jednopoziomowe.

Drugie wejście usytuowane jest od strony parkingu przedszkolnego, znajdującego się na poziomie -1. Wejście to jest przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyposażone jest w windę. Aby otworzyć drzwi prowadzące do windy, należy zadzwonić domofonem, prosząc o otwarcie windy.

Parking przedszkolny ma wyznaczone miejsca parkingowe, blisko windy, dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu do wejścia głównego dla osób bez dysfunkcji narządu ruchu prowadzą schody z poręczą.

Dostępność toalety

W budynku przedszkola toaleta ogólnodostępna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W każdej sali grupowej jest toaleta przystosowana dla dzieci niepełnosprawnych.

Dostępność pomieszczeń

Sale grup przedszkolnych, szatnie, wszystkie biura oraz większość pokoi dydaktycznych/specjalistów znajdują się na jednym poziomie ,,0”.

Dostępność ogródków i placu zabaw.

Placówka dysponuje 4 małymi ogródkami zlokalizowanymi przy 4 grupach przedszkolnych. Wejście do nich znajduje się bezpośrednio z sal grupowych, jest na jednym poziomie. Duży plac zabaw usytuowany jest z tyłu budynku przedszkola na poziomie (-1). Prowadzą na niego  schody oraz długi delikatnie pochylony podjazd.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku jest pracownik recepcji lub biura.

Przedszkole korzysta z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Inne informacje i oświadczenia

Utrudnienia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content