Herb Polski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Przedszkole Integracyjne nr 247, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 32, reprezentowane przez Dyrektora PrzedszkolaBlankę Adamczuk

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:

Pan Janusz Gałus, adres e-mail: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

Dane osobowe, o których mowa  są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność  realizacji w/w zadań przez ADO. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Skip to content